COBISS iskanje
COBISS iskanje

O knjižnici

Danes

Mestna knjižnica Grosuplje je osrednja knjižnica za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Knjižnično dejavnost izvajamo na sedmih lokacijah: v Grosupljem, Ivančni Gorici, na Vidmu, na Krki, v Stični, Šentvidu ter v Višnji Gori. Smo splošnoizobraževalna knjižnica, zato s svojo dejavnostjo skušamo zadovoljiti potrebe in želje po knjižnično-informacijskih storitvah vseh starostnih in interesnih skupin. Področje našega dela zajema nabavo, strokovno obdelavo in obnavljanje knjižničnega gradiva, zagotavljanje njegove dostopnosti, izposojo, svetovanje in pomoč pri izbiri in uporabi, opravljanje domoznanske dejavnosti, sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju, organiziranje posebnih oblik dejavnosti za vzpodbujanje branja in informacijske pismenosti otrok, mladine in odraslih ter organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujemo s šolami, vrtci, kulturnimi ter različnimi drugimi združenji v našem okolju.

Zgodovina

Začetki knjižničarstva segajo v čas pred drugo svetovno vojno, ko so pri nas delovale manjše društvene in sindikalne knjižnice. Med drugo svetovno vojno je njihova dejavnost zamrla, zato so jo po vojni skušali obnoviti. Leta 1949 je na našem območju v 22 krajih delovalo 28 društvenih, sindikalnih in šolskih knjižnic s skupnim fondom 7447 knjig. Predhodnica današnje knjižnice je bila knjižnica D.P. D. Svoboda Grosuplje, ki je bila ustanovljena leta 1952, in je združevala knjižno gradivo okrajne knjižnice in čitalnice Frana Levstika in leposlovje grosupeljske šolske knjižnice. Po več selitvah je našla prostor v Müllerjevi hiši. Prelomnica v razvoju stroke pa pomeni 1962. leta ustanovitev Ljudske knjižnice Grosuplje ter zaposlitev poklicnega knjižničarja pet let pozneje. Novi strokovni standardi v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so pospešili razvoj splošnega knjižničarstva, 1973 je knjižnična dejavnost dobila nove prostore v Koščakovi hiši na Adamičevi cesti 15, ki so ustrezali strokovnim zahtevam tistega časa. Po tem obdobju je knjižnica začela širiti izposojevališča po občini. Ljudska knjižnica Grosuplje je v svojo mrežo leta 1974 vključila knjižnico v Stični, naslednje leto v Višnji Gori, v Šentvidu 1979. leta, na Krki 1980, 1981 v Dobrepolju ter 1998 v Ivančni Gorici.

V tem obdobju je tudi večkrat spremenila naziv, in sicer od 1974 do 1991 se je imenovala Splošnoizobraževalna knjižnica Grosuplje, ki je od 1983 do 1991 delovala kot enota Zavoda za kulturo in izobraževanje Grosuplje, se 1992 preoblikovala v samostojni javni zavod z imenom Knjižnica Grosuplje. Z nastankom novih občin je ohranila teritorialni obseg, ustanoviteljice knjižnice pa so od leta 1997 občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Ko je Grosuplje, kjer je sedež knjižnice, dobilo status mesta, se je na predlog krajevne skupnosti in v soglasju z ustanoviteljicami preimenovala v Mestno knjižnico Grosuplje.

Razvoj družbe in potrebe občanov po informiranju, vseživljenjskemu izobraževanju, bralni kulturi ter koristnem preživljanju prostega časa so zahtevali tudi širitev osrednje knjižnice na Adamičevi 15 v Grosupljem. Leta 2007 se je preselila v nove prostore, gradnjo in obnovo je v glavnini finančno pokrila občina Grosuplje. Knjižnica je uvrščena med najlepše knjižnične zgradbe Evrope, arhitekta pa sta za obnovo stare hiše z modernim prizidkom leta 2007 prejela Plečnikovo medaljo.

Poslanstvo

  • Pridobivamo, obdelujemo, hranimo in izposojamo knjižnično gradivo ter posredujemo informacije o gradivu z vseh področij človekovega ustvarjanja.
  • Z dejavnostjo, ki jo izvajamo, vplivamo na kakovost življenja občanov na izobraževalnem, kulturnem, informacijskem, prostočasnem in socialnem področju.
  • Omogočamo vseživljenjsko učenje.
  • Dvigujemo bralno kulturo in bralno pismenost.

Vizija

  • Knjižnična dejavnost dosega v skladu s potrebami prebivalcev in strokovnimi standardi prostorske, tehnične in kadrovske pogoje za ustvarjalen razvoj vseh prebivalcev na območju delovanja.

Vrednote

  • Vsi zaposleni ustvarjamo skupno podobo knjižnice. Naše storitve so strokovne, delamo v medsebojnem zaupanju s posluhom za vsakega obiskovalca.