COBISS iskanje
COBISS iskanje

Lokalno

V okviru domoznanske dejavnosti zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo lokalnega območja, t.j. območja Južne Primorske z občinami Koper, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna ter Tržaške, Goriške in Beneške Slovenije, ko gre za manjšinska in obmejna vprašanja zamejskih Slovencev ter hrvaške Istre, ko gre za manjšinska vprašanja Italijanov v Istri; Primorske v celoti, ko gre za dela, ki obravnavajo širšo Primorsko. 

V domoznanske zbirke vključujemo knjižnično gradivo, ki se po vsebini nanaša na območje, je nastalo na tem območju alinso ga ustvarili avtorji s tega območja. Poleg domoznanskih zbirk hranimo tudi nekatere posebne zbirke, kot so zbirke redkih tiskov, slikovnega gradiva in zapuščine. 

Domoznansko gradivo predstavljamo v okviru bibliopedagoške dejavnosti, z razstavami inz letnimi ciklusi predavanj, ki izhajajo v knjižnični reviji Studia iustinopolitana, redka knjižna dela pa predstavljamo v knjižnični zbirki Bibliotheca iustinopolitana. 

V zadnjih desetletjih je pomembno vlogo pri razvoju domoznanske dejavnosti odigrala digitalizacija. V Knjižnici Koper smo digitalizacijo prepoznali kot pomembno orodje za približevanje svojih zbirk širšemu krogu prebivalstva. Domoznansko gradivo digitaliziramo, omogočamo in spodbujamo objavljanje gradiva na spletu.

 

Portali z domoznansko vsebino:

Kamra
Lokalne zgodbe na domoznanskem portalu Kamra
Placeholder
Album Kopra: osebni spomini 20. stoletja
Placeholder
Biografski leksikon znanih Primork in Primorcev

DLib (Digitalna knjižnica Slovenije) zagotavlja dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture. Splošne knjižnice v njej objavljamo predvsem digitalizirano časopisje, knjige in neknjižni gradivo (zemljevide, notno gradivo, slikovno gradivo) itd.

Domoznanski spletni portal Kamra združuje domoznanske vsebine v obliki zgodb, obogatenih z multimedijskimi elementi, ki predstavljajo digitalizirano gradivo, novic in predstavitev sodelujočih organizacij.

Album Kopra je namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih Koprčani skrbno hranimo na svojih podstrešjih. Da bi takšni spomini ne ostali le osebni, da se ne bi porazgubili, vas vabimo k prispevanju v skupno zakladnico spominov.

Album Kopra je namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih Koprčani skrbno hranimo na svojih podstrešjih. Da bi takšni spomini ne ostali le osebni, da se ne bi porazgubili, vas vabimo k prispevanju v skupno zakladnico spominov.